Manitoba RCMP menyelidiki setelah dua SUV menabrak rumah – Winnipeg

Manitoba RCMP menyelidiki setelah dua SUV menabrak rumah - Winnipeg