Ottawa menyetujui perluasan sistem transportasi gas alam senilai $ 2,3

Ottawa menyetujui perluasan sistem transportasi gas alam senilai $ 2,3 miliar di Alberta